lenkahubusova.sk

MediátorEMPATICKÝ MEDIÁTOR

 

Lenka Hubusová empatický mediátor pre Vás…

Mediáciu som dlhodobo vnímala ako ideálnu cestu riešenia konfliktov (či už osobných, právnych, občianskych zmluvných, obchodných, atď.), podobne aj v oblasti vzťahových ťažkostí, s ktorými som sa stretávala v poradenskej praxi. Z tohto dôvodu som sa rozhodla absolvovať akreditovaný kurz MEDIÁTOR pod profesionálnym vedením Inštitútu osobnostného rozvoja v Bratislave, som vedená v Registri mediátorov Ministerstva Spravodlivosti SR, pod číslom 2147.

Niekedy sa hovorí, že mediácia je komunikácia. Súčasne skúsenosti ukazujú, že ľudia sú schopní zvládať konflikty spokojne, efektívne, konštruktívne a nakoniec dospieť k dohode. K dohode, ktorá bude, v konečnom dôsledku, v poriadku pre všetkých zúčastnených. V súlade s tým, je, vo vyhrotených situáciách,  „pomoc a podpora tretej osoby s komunikáciou“ nevyhnutná. Nakoľko komunikácia sa pri konflikte značne zhorší, v niektorých prípadoch dokonca úplne absentuje… Identicky nás defektná komunikácia môže viesť smerom k nedorozumeniam, nezhodám, konfliktom až sporom. To znamená, že v mnohých prípadoch je možné vyhnúť sa negatívnym dôsledkom dysfunkčnej komunikácie, za pomoci mediátora.

Na ilustráciu, empatický mediátor, v prvom rade podporuje komunikáciu klientov a následne vytvára aj priestor na vyjadrovanie postojov, emócií a prípadných zranení u účastníkov mediácie. Zároveň si zachováva postavenie nestrannej a nezávislej osoby, v mediačnom procese. Okrem toho má maximálnu snahu stranám sporu vytvárať vhodné podmienky pre hľadanie riešení, ktoré zohľadňujú ich záujmy. Výsledkom môže byť mediačná dohoda, v podobe konsenzu účastných strán. 

„Odložte predsudky, kontrolujte emócie – komunikujte a dohodnite sa .“

Mgr. Lenka Hubusová, mediátor

Čo Vám ponúkam?

  • profesionálne mediačné služby,
  • mimosúdne riešenie sporov
    (vzťahové, rodinné, susedské, občianske),
  • diskrétne konzultácie,
  • podpora kultivovanej a efektívnej komunikácie,
  • podporné a preventívne aktivity.
Lenka Hubusová psychológ mediátor

Pokúste sa prostredníctvom mediácie a mediátora, vyriešiť Váš konflikt...

diskrétne

rýchlo

neformálne

cenovo výhodne

efektívne

kultivovane

Lenka Hubusová mediátor

Orientačné ceny za poskytované služby

Poskytujem komerčné mediačné služby, ktoré si klient hradí sám. Ceny za poskytované služby sú orientačné.

ZDARMA

Posúdenie vhodnosti na mediáciu (30 minút)

Prvé stretnutie zamerané na rozhovor ťažkostiach.
Ponuka možností spolupráce, zhodnotenie vhodnosti zo strany mediátora,  prípadná dohoda spolupráce.

                                                                  

60€/hod

Nemajetkové mediačné konanie

Vedenie mediačného procesu mediátorom.

                                                

80€/hod

Majetkové mediačné konanie

Vedenie mediačného procesu mediátorom.

                                                              

Kontaktný formulár