lenkahubusova.sk

MediátorEMPATICKÝ MEDIÁTOR

 

Lenka Hubusová empatický mediátor pre Vás…

Mediáciu som dlhodobo vnímala ako ideálnu cestu riešenia konfliktov (či už osobných, právnych, občianskych zmluvných, obchodných, atď.), podobne aj v oblasti vzťahových ťažkostí, s ktorými som sa stretávala v poradenskej praxi. Z tohto dôvodu som sa rozhodla absolvovať akreditovaný kurz MEDIÁTOR pod profesionálnym vedením Inštitútu osobnostného rozvoja v Bratislave, som vedená v Registri mediátorov Ministerstva Spravodlivosti SR, pod číslom 2147.

Niekedy sa hovorí, že mediácia je komunikácia. Súčasne skúsenosti ukazujú, že ľudia sú schopní zvládať konflikty spokojne, efektívne, konštruktívne a nakoniec dospieť k dohode. K dohode, ktorá bude, v konečnom dôsledku, v poriadku pre všetkých zúčastnených. V súlade s tým, je, vo vyhrotených situáciách,  „pomoc a podpora tretej osoby s komunikáciou“ nevyhnutná. Nakoľko komunikácia sa pri konflikte značne zhorší, v niektorých prípadoch dokonca úplne absentuje… Identicky nás defektná komunikácia môže viesť smerom k nedorozumeniam, nezhodám, konfliktom až sporom. To znamená, že v mnohých prípadoch je možné vyhnúť sa negatívnym dôsledkom dysfunkčnej komunikácie, za pomoci mediátora.

Na ilustráciu, empatický mediátor, v prvom rade podporuje komunikáciu klientov a následne vytvára aj priestor na vyjadrovanie postojov, emócií a prípadných zranení u účastníkov mediácie. Zároveň si zachováva postavenie nestrannej a nezávislej osoby, v mediačnom procese. Okrem toho má maximálnu snahu stranám sporu vytvárať vhodné podmienky pre hľadanie riešení, ktoré zohľadňujú ich záujmy. Výsledkom môže byť mediačná dohoda, v podobe konsenzu účastných strán. 

„Odložte predsudky, kontrolujte emócie – komunikujte a dohodnite sa .“

Mgr. Lenka Hubusová, mediátor

Čo Vám ponúkam?

  • profesionálne mediačné služby,
  • mimosúdne riešenie sporov
    (vzťahové, rodinné, susedské, občianske),
  • diskrétne konzultácie,
  • podpora kultivovanej a efektívnej komunikácie,
  • podporné a preventívne aktivity.
Lenka Hubusová psychológ mediátor

Pokúste sa prostredníctvom mediácie a mediátora, vyriešiť Váš konflikt...

diskrétne

rýchlo

neformálne

cenovo výhodne

efektívne

kultivovane

Lenka Hubusová mediátor

Orientačné ceny za poskytované služby

Poskytujem komerčné mediačné služby, ktoré si klient hradí sám. Platba v HOTOVOSTI.

ZDARMA

Posúdenie vhodnosti na mediáciu (30 minút)

Prvé stretnutie zamerané na rozhovor ťažkostiach.
Ponuka možností spolupráce, zhodnotenie vhodnosti zo strany mediátora,  prípadná dohoda spolupráce.

                                                                  

60€/hod

Nemajetkové mediačné konanie

Vedenie mediačného procesu mediátorom.

                                                

80€/hod

Majetkové mediačné konanie

Vedenie mediačného procesu mediátorom.

                                                              

Kontaktný formulár