lenkahubusova.sk
  • 20. októbra 2022
  • lenkahubusova
  • 0

Pozdravujem Vás, dnes prichádzam s „rozpravou“ na tému mediácia a komunikácia…

Konflikty tu boli, sú aj budú… Pociťujem hlboký rešpekt ku každému klientovi, ktorý prichádza, v náročnej situácii… zahltený… ponorený do konfliktu… emočne „ubolený“… cíti sa bezradný… no pokiaľ sa tak rozhodne, ponúkam mu nádej v podobe mediácie, ktorej základným stavebným kameňom je komunikácia…

Mediácia je komunikácia

Komunikácia… výmena informácií, dialóg, zdieľanie… z môjho pohľadu významne ovplyvňuje náš život a jeho kvalitu. Komunikáciu vnímam ako základ ľudskej existencie, sprevádza nás každou sekundou nášho života… či je to komunikácia s ľuďmi alebo naša „vnútorná“, či je verbálna alebo neverbálna, či je jej obsah negatívny alebo pozitívny…

Komunikácia nás obohacuje o nové poznatky a postoje. Pomáha nám začleniť sa do spoločnosti – vytvárať kontakty, formovať vzťahy. Podieľa sa na regulácii konania a správania, reakcií. Jasnosť, zrozumiteľnosť a presnosť formujú kvalitu komunikovanej informácie.

Komunikáciu vnímam ako dorozumievanie sa, za účelom vzájomného porozumenia.

Čo s nefunkčnou komunikáciou?

Pokiaľ nám to v komunikácii z rôznych dôvodov „nefunguje“, zvyčajne sa to odráža nielen na úrovni našej osobnosti (nálada, nastavenie) ale aj v ďalších oblastiach nášho života – vzťahy, práca, rodina, atď. Defektná komunikácia nás vedie smerom k nedorozumeniam, nezhodám, konfliktom až sporom. Som presvedčená, že ľudia sú schopní zvládať konflikty spokojne, efektívne, konštruktívne. No vo vyhrotených situáciách je „pomoc tretej osoby s komunikáciou“ častokrát nevyhnutná. Nakoľko komunikácia sa pri konflikte totižto značne zhorší, v niektorých prípadoch úplne absentuje…

Mediáciu vnímam ako ideálnu formalizovanú, prehľadnú cestu riešenia konfliktov, sporov medzi ľuďmi (či už osobných, právnych, občianskych zmluvných, obchodných, atď.).

Komunikácia je mediácia

V roli mediátora sa snažím zachovávať nestrannosť, nezávislosť, nehodnotiaci prístup, vnímanie situácie zo širšej perspektívy. Klientom poskytujem priestor na ľudskú komunikáciu, v snahe účelne ju usmerňovať, objasňovať, podporovať a nabádať k tolerantnej forme komunikácie. Vediem ich procesom, v ktorom je dôležitá nielen komunikácia, ale aj vzájomné (aktívne) počúvanie. Mojou snahou je podpora k vzájomnému rešpektu, empatii a formovaniu dohody. Dohody, ktorá je uspokojivou pre obe strany, a ktorej pridanou hodnou je predpoklad k predchádzaniu konfliktov v budúcnosti. Čo očakávate od mediátora Vy?

Mediácia je pre mňa slobodná tvorba dohôd u rovnocenných komunikačných partnerov.

mediácia

Prečo mediácia?… alebo o prínose a výhodách mediácie

Máte kontrolu nad výsledkom

Mediácia nie je boj, ide o spoločnú cestu k obojstranne výhodnému riešeniu. Riešeniu, ktoré bude výhrou pre obe strany. Tvorbu výslednej dohody máte pod kontrolou a sami si formujete vlastné riešenie. Tak, aby bolo prijateľné všetky strany sporu presne tak, ako ho potrebujú. Riešenie sporu máte vo vlastných rukách, nikto nerozhoduje za Vás. Viete si slobodne dohodnúť množstvo predmetných vecí a na čom sa potrebujete, resp. nepotrebujete dohodnúť.

Máte možnosť slobodnej voľby

Mediácie sa účastníte dobrovoľne, nie ste nikým nútený, rozhodujete sa pre ňu slobodne. Mediačný proces môžete ukončiť v ktorejkoľvek fáze z akéhokoľvek dôvodu alebo ju môžete prerušiť. Navyše prebieha v neformálnom prostredí, v porovnaní so súdnym konaním.

Máte rovnoprávne postavenie s druhou stranou

Obaja účastníci mediácie sú rovnocenní komunikační partneri a výsledná mediačná dohoda by mala rovnoprávne odzrkadľovať naplnenie vašich potrieb, ako aj potrieb druhej strany. Hlavným cieľom je vyvážená mediačná dohoda, napĺňajúca potreby oboch strán.

Mediácia je šitá na mieru klientom

Mediácia je flexibilný, neformálny proces. V spolupráci s mediátorom si s druhou stranou odsúhlasíte napríklad termíny stretnutí tak, ako vám to bude vyhovovať či pravidlá vzájomnej komunikácie alebo iné pravidlá uľahčujúce mediáčný proces, tak ako je to pre Vás vyhovujúce. Mediácia podporuje tvorivé a netradičné riešenia konfliktov, ktoré sú výhodné pre obe strany.

Je pre Vás finančne výhodná

Mediácia je finančne menej zaťažujúca, v porovnaní so súdnymi poplatkami (možno ich iba odhadovať), ktoré sú zároveň navýšené o poplatky za právne služby. Poplatky a výšku odmeny pre mediátora si môžete s druhou stranou rozdeliť rovným dielom (prípadne v pomere, na ktorom sa dohodnete).

Pridanou hodnotou je možnosť vrátenia zaplatených súdnych poplatkov (50 alebo 90%) v prípade, že sa počas súdneho procesu (na čo máte zo zákona právo) rozhodnete spor vyriešiť u mediátora.

Šetrí Vás čas

Mediácia sa môže začať prakticky okamžite po oslovení mediátora. V porovnaní so súdnym konaním, ktoré začína (v lepšom prípade) o niekoľko mesiacov po podaní návrhu na súd. Spor viete mediáciou vyriešiť už za niekoľko dní či týždňov. Mediačný proces môže mať len niekoľko sedení, dohodnúť sa môžete hneď na prvom mediačnom stretnutí.

Významnou pridanou hodnotou mediácie je diskrétnosť

Mediácia prebieha mimosúdne, bez verejných pojednávaní a všetky zúčastnené strany sú zo zákona povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou. Na mediácii ste prítomní iba vy, druhá strana a mediátor, s prítomnosťou ďalších osôb musia obe strany súhlasiť. Čím sa vytvára bezpečné prostredie, v ktorom nemusíte mať obavy riešiť osobné, intímne stránky sporu.

Emocionálna úľava a podpora vzťahov

Významným benefitom mediácie (pre mňa ako psychológa), ktorá skončí dohodou sporových strán je i osobnostný profit v podobe emocionálnej úľavy. Mediácia taktiež ponúka príležitosť nadviazať priamy kontakt s druhou stranou, pri ktorom sa môžete v bezpečnej atmosfére formovať nielen dohodu, ale aj formovať rešpektujúcu komunikáciu, spoluprácu a dobré (uspokojivé, „nezraňujúce“) vzťahy v budúcnosti.

Vzájomné prepletenie komunikácie a mediácie ale aj mediácie a psychológie je pre mňa fascinujúcim. Z tohto dôvodu považujem každého klienta a každú začatú (aj nezačatú) mediáciu za obrovskú výzvu. Výzvu, do ktorej sa snažím vložiť svoje vedomosti, schopnosti, zodpovednosť v prospech oboch klientov mediácie.

Poďme spoločne do toho… nech vyhrá každý (WIN-WIN)

S nadšením a odhodlaním

Lenka

… za dychberúce fotografie v blogu ďakujem fotoumelkyni Idke

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.